CENG 501

İstatistiksel Veri İşleme Giriş

Bilgisayar ve istatistik tekniklerinin veri işleme uyarlaması ve uygulanması. Kodlama hazırlığı, veri toplama (bilgisayarlı olan ve olmayan), eleme, özetleme, tablolama ve analiz, olasılık ve şans değişkenleri, istatistiksel tahminleme ve hipotez kontrolları, sayımla elde edilen verilerin analizi. Doğrusal modeller (regresyon, korelasyon, varyans analizi).

KONU
Temel tanımlamalar, değişkenler, frekans tabloları, yer ve dağılış istatistikleri.
Örnek uzayı, olaylar, olasılık
Bağımsızlık, şans değişkenleri ve olasılık dağılışları. Beklenen değer.
Kesikli uniform, binom, geometrik, n.binom, poisson dağılışları.
Sürekli Uniform, normal, gamma, üssel ve weibull dağılışları.
Vize
İstatistiksel yorumlamaya giriş. Nokta ve aralık tahminleri.
Hipotez kontrolları: Temel kavramlar, hipotez kontrollarının felsefesi, büyük örnek testleri (z)
Hipotez kontrolları: Küçük örnekler. Bir ve iki örnek testler.
Hipotez kontrolları: Küçük örnekler. Bir ve iki örnek testler(devam).
Sayımla elde edilen verilerin analizi. Chi kare testleri.
Basit doğrusal regresyon. Korelasyon.
Çoklu regresyona giriş.
Deneme planlamaya ve desenlerine giriş. Varyans analizi.