Yüksek Lisans Dersleri

Course Code Ders Adı Tanım Ön Koşul(lar)
CENG 500 Yüksek Lisans Tezi

Yüksek Lisans derecesi için araştırma yönetimi programı, öğrenci ve fakülte üyesi arasında ayarlanmaktadır. Tez araştırmasını veya tezin yazımını başlamasının ikinci döneminden itibaren her dönem öğrenciler bu dersi alır.

CENG 501 İstatistiksel Veri İşleme Giriş

Bilgisayar ve istatistik tekniklerinin veri işleme uyarlaması ve uygulanması. Kodlama hazırlığı, veri toplama (bilgisayarlı olan ve olmayan), eleme, özetleme, tablolama ve analiz, olasılık ve şans değişkenleri, istatistiksel tahminleme ve hipotez kontrolları, sayımla elde edilen verilerin analizi. Doğrusal modeller (regresyon, korelasyon, varyans analizi).

KONU
Temel tanımlamalar, değişkenler, frekans tabloları, yer ve dağılış istatistikleri.
Örnek uzayı, olaylar, olasılık
Bağımsızlık, şans değişkenleri ve olasılık dağılışları. Beklenen değer.
Kesikli uniform, binom, geometrik, n.binom, poisson dağılışları.
Sürekli Uniform, normal, gamma, üssel ve weibull dağılışları.
Vize
İstatistiksel yorumlamaya giriş. Nokta ve aralık tahminleri.
Hipotez kontrolları: Temel kavramlar, hipotez kontrollarının felsefesi, büyük örnek testleri (z)
Hipotez kontrolları: Küçük örnekler. Bir ve iki örnek testler.
Hipotez kontrolları: Küçük örnekler. Bir ve iki örnek testler(devam).
Sayımla elde edilen verilerin analizi. Chi kare testleri.
Basit doğrusal regresyon. Korelasyon.
Çoklu regresyona giriş.
Deneme planlamaya ve desenlerine giriş. Varyans analizi.
CENG 502 Sistem Modelleme ve Bilgisayarlı Benzetim

Giriş, Sistem kavramı, Sistem Modelleme, Monte Carlo tekniği, Sistem Girdi değişkenlerinin tanımlanması ve seçilmesi, şans sayıları türetimi ve incelenmesi, şans değişkenleri türetilmesi, ayrık sistem benzetimi, ayrık sistem benzetim yazılımları.

Konu
Simulasyon ve Monte Carlo Simulasyonu, Simulasyon hangi durumlarda kullanılır
Sistem ve Model
Temel İstatistik bilgisi tekrarı
Tahminleme ve Hipotez kontrolleri tekrarı
İyi uyum testleri
Girdi değişkeni seçilmesi
Şans sayıları, Şans sayıları türetme, Şans sayısı türeticilerinin testleri
Ara Sınav
Şans Değişkenleri türetme yöntemleri, ters transformasyon ve diğer yöntemler
Normal dağılıştan şans değişkenleri türetme yöntemleri
Diğer sürekli dağılışlardan şans değişkenleri türetme yöntemleri
Kesikli dağılışlardan şans değişkenleri türetme yöntemleri
Discrete sistem simulasyonu kavramları
Simulasyon dilleri
CENG 503 Tıp ve Biyolojide Bilgisayar Uygulamaları

Hastane bilgi sistemlerinin analiz ve tasarımı. Biyolojik modelleme ve tıbbi görüntü işleme algoritmalarının matematiksel, fiziksel ve fizyolojik temelleri. Beyin, kalp, sinir sistemi ve duyu organları gibi organların bilgisayarda modellemesine ilişkin konular.

Konu
Tıpta ve biyolojide bilgisayar kullanım alanları
Tıbbi veri ve bilgi
Tıpta bilgisayar ağları
Biyo-sinyal işleme
Hasta merkezli bilgi sistemleri
Klinik destek sistemleri
Hastane bilgi sistemlerinin planlanması, modellenmesi ve geliştirilmesi
Tıbbi karar destek sistemleri
Süreçler ve diferansiyel denklemler
Tıpta bilgisayar görüsü görüntüleme
Sistem teorisi
Tıbbi görüntüleme sistemleri
Tıbbi ham verinin sınıflandırılması ve işlenmesi
Elektronik tıbbi kayıtlar
CENG 504 Eniyileme Yöntemleri

Doğrusal programlama, doğrusal olmayan programlama, sınama-yanılma yöntemleri ve dinamik programlama tanıtılarak özellikle optimal denetim problemlerine uygulanacak. Dinamik programlama yaklaşımından kesikli ve sürekli optimal düzenleyiciler türetilecek. Doğrusal gözlemci ve ayırma teoremleri geri beslemeli denetleyici uygulamaları için geliştirecek.

KONU
Optimizasyona giriş
Matematiksel gözden geçirme I: vektörler ve matrisler
Matematiksel gözden geçirme II: yüksek matematik
Kısıtsız optimizasyon, one-dimensional search
“golden section”, “Fibonacci”, “Newton s method”
gradient arama metotları: “Steepest-descent”, “conjugate-gradient”, En küçük kareler analizi
Kısıtlı optimizasyon
Lineer programlama
Değerlendirme ve gözden geçirme
Derivatif olmayan metotlar, sezgisel optimizasyon metotları
Yapay sinir ağları, benzetimli tavlama yöntemi
Proje sunumları ve tartışmaları I
Proje sunumları ve tartışmaları II
Proje sunumları ve tartışmaları III
CENG 505 İleri Bilgisayar Ağları

Bilgisayar ağları, kablosuz ağlar, OSI katmanları, Internet modeli, TCP-UDP/IP, kablosuz TCP, mobil IP, Ipv6, tıkanma kontrolü, servis kalitesi hizmetleri, “multicast” yönlendirme, gerçek-zamanlı haberleşme için destekler ve protokoller, ağ güvenliği, gelecek kuşak ağlar.

KONU
Bilgisayar Ağlarına Giriş
Bilgisayar Ağlarının Gözden Geçirilmesi
OSI Katmanları, Internet Modeli, 1. ve 2. Katmanlar
Kablosuz Ağlar
TCP-UDP, Kablosuz TCP ve Diğer Eklemeler
IP, Mobil IP, IPv6
Yönlendirme – I
Yönlendirme – II
Performans Ölçümü, Trafik Analizi, Simülasyon
Trafik Sıkışıklık Kontrolü ve Servis Kalitesi Konuları
Çokluiletim, Gerçek-Zamanlı Haberleşme Protokolleri
Güvenlik Konuları
Geleceğin Ağları ve Prokolleri
Dönem Projesi Sunumları ve Tartışmalar
CENG 506 Derin Öğrenme

Bu ders derin yapay sinir ağları oluşturma ve eğitme yöntemlerini ele almaktadır. Ders içeriğinde derin yapay sinir ağlarının geçmişten günümüze gelişimi, temel çalışma prensipleri, konvolüsyonel sinir ağları ile görüntü sınıflandırma ve imgede nesne tespit ve tanıma konuları yer almaktadır.

KONU
Yapay sinir ağları tarihçesi ve giriş
Doğrusal yöntemler ile görüntü sınıflandırma – I
Doğrusal yöntemler ile görüntü sınıflandırma – II
Geri yayılım – I
Geri yayılım – II
Yapay sinir ağlarını eğitme I: veri önişleme, ağırlık ilklendirme ve düzenlileştirme, yığın düzgeleme ve yitim fonksiyonları
Yapay sinir ağlarını eğitme II: gradyan doğrulama, eğitim verileri yorum ve takibi, ağırlık güncelleme yöntemleri, hiper parametre eniyileme
Konvolüsyonel sinir ağları – I
Konvolüsyonel sinir ağları – II
Konvolüsyonel sinir ağları ile mekansal yerseme ve nesne tespiti
Konvolüsyonel sinir ağlarınu görselleştirme ve anlama
Yinelgeli sinir ağları
Pratikte konvolüsyonel yapay sinir ağları eğitme: Veri artımı, aktarım öğrenme
Derin yapay sinir ağları kodlama çerçeveleri
CENG 507 Biyometrik Tanımaya Giriş

Bu ders biyometrik tanıma ve kimlik doğrulama yöntem ve sistemlerini konu alır. Ders içeriğinde biyometrik tanımanın geçmişten günümüze gelişimi, biyometrik tanıma sistemlerinin temel çalışma prensipleri ve temel yüz ve parmak izi tanıma algoritmaları yer almaktadır.

KONU
Kişi tanıma tarihçesi ve biyometriye giriş
Biyometrik sistemler
Biyometrik işlevler
Biyometrik performans ölçümleri
Parmakizi tanımaya giriş
Parkmakizi öznitelikleri çıkarma
Parmakizi eşleştirme
Yüz tanımaya giriş
Yüz imgeleri elde etme yöntemleri ve önişleme
Yüz tespiti
Yüz öznitelikleri çıkarma
Yüz eşleştirme
Yüz değişimleri ile başetme yöntemleri
Yüz modelleme
CENG 508 Sayısal Görüntü İşleme

Bu ders fotoğraf, uzaktan algılama, tarayıcılar gibi yollarla elde edilmiş görüntüleri işlemek ve zenginleştirmek için gerekli konuları kapsar. Transformasyon teknikleri, kayıtlar ve ayırım fonksiyonlarını içerir.

KONU
Görüntü İşlemede Kavramlar
Sayısal İmge Temsili
MATLAB Bilgilendirmesi ve MATLAB da İmge Temsili
İmgede Gürültü ve Filtreleme
İkili Değer İmge İşleme
İmge Bölütleme
Fourier Çevrimi ve Uygulamaları
İmge Zenginleştirme
Dönem arası sınav
Kenar Tespiti
Köşe Tespiti
Kamera Geometrisi ve Kalibrasyonu
Nokta Eşleme ve Epipolar Geometri
Proje sunumları
CENG 509 Görü Tabanlı Takip ve Modelleme

Bu ders bilgisayarlı görü teknikleriyle imge ve videolarda nesnelerin ve kameraların konumlarının bulunması ve takip edilmesini konu alır. Ders içeriği takip edilecek nesne ve sahnenin modellenmesi için gerekli matematiksel teoriyi ve kullanılan algoritmaları da kapsar.

Konu
Takibe Giriş
Optik Akış ve Lucas-Kanade Takip Yöntemi
Şablon Takibin Temelleri
İleri Şablon Takibi
Kalman Süzgeci I
Kalman Süzgeci II
Parçacık Süzgeçleri
Modellemeye Giriş
Seyrek Modeller
3B Modelleme
Yarı-Seyrek Modeller
Aynı Anda Konumlama ve Haritalama I
Aynı Anda Konumlama ve Haritalama II
Yeniden Konumlama Yaklaşımları
CENG 511 İleri Bilgi Kuramı

Bu ders, tiplere ait metodları ortaya koyarak başlayacaktır. Ardından çarpıklık oranı kuramı ele alınacaktır. Ayrıca çok sayıda-kullanıcı kanalları ve rastgele parametreli kanallar işlenecektir. Son olarak ilintili kaynak kodlaması kavramı verilecektir.

Konu
Tipler yöntemi
Tipler yöntemi, geniş sapma teoremi
Geniş sapma teoremi, şartlı limit teoremi
Şartlı limit teoremi, ortak ve şartlı tipler
Güçlü karakteristik kümeler
Güçlü karakteristik kümeler, oran sapması teoremi
Oran sapması teoremi
Oran sapması teoremi
Oran sapması fonksiyonu
Çoklu tanımlar
Wyner-Ziv problemi
Slepian-Wolf problemi
Çoklu-erişim kanalı
Çoklu-erişim kanalı
CENG 512 İleri Hesaplama Kuramı

Bu ders farklı biçimsel hesaplama modellerini ortaya koyarak başlayacaktır. Sonrasında Church-Turing tezi ele alınacaktır. Ayrıca karar verilebilirlik ve indirgenebilirlik konuları işlenecektir. Son olarak, karmaşıklık ve ilgili kavramlar hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

Konu
Giriş ve Genel Bakış
Matematik Tekrarı
Sonlu Otomata ve Düzenli Diller
Bağlamdan Bağımsız Diller ve Pushdown Otomata
Turing Makineleri ve Church-Turing Tezi
Karar Verilebilirlik
Gözden Geçirme
İndirgenebilirlik
Zaman Karmaşıklığı, P ve NP
NP-tamlık
Gözden Geçirme
Yer karmaşıklığı
Rastgeleleştirme
Paralel karmaşıklık
CENG 513 Derleyici Tasarımı ve Gerçekleştirimi

Bu ders derleyici tasarımının teorisi ve uygulaması üzerine odaklanmaktadır. Tarama ve çözümleme konuları işlenecektir. Ayrıca semantik analiz de ele alınacaktır.

Konu
Derleyicilere giriş
Derleyici projesini tanıtma
Sözlüksel analiz
Lexer gerçekleştirimi
FLEX
Bağlamdan bağımsız gramerler
Anlam karmaşası, soyut sözdizim ağaçları
Yukarıdan-aşağıya çözümleme
Yukarıdan-aşağıya çözümleme
Aşağıdan-yukarıya çözümleme
Aşağıdan-yukarıya çözümleme
LR çözümleme
Semantik analize genel bakış
Tip kontrolü ve çıkarım
CENG 514 Bilgisayar Tabanlı Sayılar Teorisi

Temeller, Kongruans, Denklem ve Üstler İçin Algoritmalar, Euler’in Φ Fonksiyonu ve Kodlanması, İkinci Derece Kongruanslar, Asal Sayılar, Kuadratik Kalanlar, Sürekli Kesirler, Asal Sayı Testi Algoritmaları, Büyük Asal Sayı Bulma, Eliptik Eğriler, Faktörizasyon Algoritmaları, Tamsayı Faktörizasyonunda Üstel Metotlar İçin Algoritmalar, Subeksponansiyel Faktörizasyon Algoritmaları, Ayrık Logaritma Hesaplamaları.

Konu
Giriş
Tamsayıların temel özellikleri
Moduler arithmetik
Moduler arithmetik
Temel tamsayı aritmetiği, hızlı tamsayı aritmetiği
Büyük tam sayılarla arithemetik
Makine modelleri ve karmaşa kuramı
Euclid algoritmaları
Asal Sayılar; dağılışları, üretilmesi ve testleri
Abelian Grouplar
Rings
Sonlu ve ayrık olasılık dağılışı
Hash fonksiyonlar
Olasılık tabanlı algoritmalar
CENG 515 Bilgisayar Bilimlerinde Çeşitli Konular

Bilgisayar Bilimlerinin ileri konularından seçilen çeşitli konular seminer ortamında kapsanacaktır.

Konu
Kimlik doğrulamada biyometrikler
CMMI, The capability maturity model
Yeni nesil bilgisayar ağları
Yazılım değerlendirme
SQA, Yazılım kalite yönetimi
WAP, Kablosuz uygulama protokolü
Uzaktan eğitim
Bulanık mantık
Genetik algoritmalar
Yapar sinir ağları ile sızıntı kontrolü
FPS robotlarında genetik algoritmalar
Bulut bilişimi
Sanal gerçeklik
Yapay zeka
CENG 516 İleri Programlama Dilleri

Yeni programlama dilleri tasarlamak ve geliştirmek, modern programlama dillerinin var olan özelliklerini incelemek ve kavramak, programlama dili tasarım kararlarının gerçekleştirimler üzerindeki etkisini anlamak.

Konu
Programlama dillerine giriş
Sentaks ve semantik I
Sentaks ve semantik II
Gösterimsel semantik
Yazım teorisi I
Yazım teorisi II
Lambda hesaplama I
Lambda hesaplama II
Fonksiyonlar
Aksiyomatik semantik I
Aksiyomatik semantik II
Program özelliklerini teorik söylemlerle doğrulama
Mantık programlama I
Mantık programlama II
CENG 517 Bilgisayar Bilimlerinde Klasikleşmiş Çalışmalar

Gödel karar verilemezlik teoremi, hesaplanabilirlik, oyun kuramı üzerine görüşler, bilgi kuramı temelleri, çizgeler, bilgisayar ağları, kriptografide yeni yönelimler, Antikythera mekanizması, “declarative” programlama, ilişkisel veritabanı modeli, makineler ve zeka, hesaplama karmaşıklığı.

Konu
Gödel Karar Verilemezlik Teoremi
Hesaplanabilirlik üzerine, Entscheidungsproblem’ine bir uygulama ile-Alan M. Turing
Fiziğin Bilgisayarlar ile Benzetimi-Richard P. Feynman
İşbirlikçi Olmayan Oyunlar-John Nash
İletişimin Matematiksel Bir Teorisi-Claude E. Shannon
Patikalar, Ağaçlar ve Çiçekler-Jack Edmonds
Kriptografide Yeni yönelimler-Whitfield Diffie ve Martin E. Hellman
Vize
Düşünebilirken-Vannevar Bush
Sembolik İfadelerin ve Hesaplamalarının Özyinelemeli Fonksiyonları-John McCarthy
Hesaplama Makineleri ve Zeka-A.M. Turing
Öğrenilebilenin Bir Teorisi-L.G. Valiant
Güvenli Bilgi Akışının Kafes Modeli-Dorothy E. Denning
Eski Yunan’dan Yüksek Teknoloji ve Astronomik Hesaplama Makinesi Antikythera Mekanizması
CENG 518 Bilimsel Araştırma Metodolojisine ve Etiğe Giriş

Deneysel bilgisayar bilimleri. Temel bilimsel araştırma metodolojisi. Araştırma soruları ve deneysel sorular. Deneysel değerlendirme. Bilim etiği. Bilgisayar muhendisliginin sosyal boyutunu ve modern dünyadaki yerini konumlandırmak. Mahremiyet ve bilgisayar güvenilirliği konularının teorisi ve pratiği. Etik teorilerin irdelenmesi ve bilgisayar alanındaki uygulama alanları.

KONU
Bilimsel araştırma yöntemlerine giriş
Bilgisayar bilimlerinde bilim, deneysel bilgisayar bilimleri
Deneysel araştırma
Keşifçi veri analizi
Deneysel tasarımda temel konular
Hipotez testi ve tahminleme
Bilgisayar yoğun istatistiksel yöntemler
Etiğe giriş
Bilgisayar etiğinde sosyoteknik bakış açısına giriş
Bilim etiği
Bilgisayar bilimlerinde mesleki etik
Bilgisayarın güvenilirliği ilkeleri ve vaka analizleri
Mahremiyet
Genel Özet
CENG 521 İleri İşletim Sistemleri

İşletim sistemleri, süreç senkkronizasyonu, dağıtık sistemler iletişimi, dağıtık sistemlerde senkronizasyon, dağıtık algoritmalar, dağıtık sistemlerde statik ve dinamik iş dağıtımı, grup iletişimi, hata toleransı, dağıtık gerçek-zamanlı sistemler.

Konu
“Daha kötü daha iyidir”in yükselişi
“Silici: Çok thread li programlarda veriye erişim yarışlarını dinamik tespit edici”
Mesa da süreçler ve monitörlerle deneyim
Thread ler kütüphane olarak uygulanamazlar
Elle yığın yönetimi olmadan birlikte yürütülen görevlerin yönetimi
Supersayfaları destekleyen pratik, şeffaf işletim sistemi
VMware ESX Sunucularında bellek kaynak yönetimi
Hata-habersiz hesaplama aracılığıyla sunucu kullanılabilirliği ve güvenliği arttırmak
x86 sanallaştırmada yazılım ve donanım tekniklerinin karşılaştırılması
Log-yapısında dosya sistem tasarım ve uygulaması
Senkronizasyonun tekrar düşünülmesi
Kesme-sürücülü çekirdekte kilitlenmenin eliminasyonu
Dağıtık cache bellek tutarlılığı için etkin hata tolerans mekanizması
Düşük-bant genişliğinde ağ dosya sistemi
CENG 522 İleri Gömülü Sistem Tasarımı

Gömülü sistemler, bilgisayar mühendisliğindeki rolü; özel ve genel amaçlı mikroişlemci tasarımı, mikrodenetleyiciler, gömülü yazılım; gerçek-zamanlı sistemler, planlama ve zamanlama problemleri; test ve performans; güvenilirlik; tasarım metodolojileri, yazılım geliştirme ortamları; süreklilik ve güncelleme problemleri; uygulamaya özel entegre devre tasarımına giriş, VHDL.

Konu
Gömülü Sistem Tasarımına Giriş
Sayısal Mantık ve Bilgisayar Mimarisi Kavramlarının Gözden Geçirilmesi
FPGA Tasarımı; VHDL Programlama Dili
Tek ve çok amaçlı Veriyolu Tasarımı
Mikroişlemci Konseptleri ve Tasarımı
Mikrodenetleyicilerle Gömülü Sistem Tasarımı
Gerçek-Zamanlı Çekirdekler
Gerçek-Zamanlı Gömülü Sistemlerin Modellenmesi ve Doğrulanması
Veri Toplama ve Sayısal Sinyal İşleme Uygulamaları
Kontrol Sistemleri
Gömülü Yazılım Geliştirme
Dökümantasyon, Yeniden Kullanım, Sürekli Geliştirme
Hata-Tolerans Teknikleri
Güncel Gelişmeler ve Araştırmalar
CENG 523 Gerçek-Zamanlı Sistemlerde İleri Konular

Gerçek-Zamanlı yazılım tasarımı konuları, gerçek-zamanlı işletim sistemleri, gerçek-zamanlı görev planlama algoritmaları, yazılım spesifikasyonlarında kullanılan formal metotlar, zaman otomatlarını kullanarak modelleme ve doğrulama, yazılım tasarımı, programlama dilleri, test, performans çözümlemesi ve eniyilemesi, belgeleme, yazılımın yeniden kullanımı, hataya dayanıklılık.

Konu
Gerçek-Zamanlı Sistemlere Giriş
Gerçek-Zamanlı Sistemler için Yazılım Geliştirmenin Temelleri
Gerçek-Zamanlı İşletim Sistemleri I
Gerçek-Zamanlı İşletim Sistemleri II
Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği
“Model Checking”
Yazılım Tasarımı
Özet ve Yoklama
Programlama Dilleri
Test
Yüksek Performanslı Analiz ve Eniyileme
Güvenlik-Kritik Sistemler ve Hata-Toleransı
Dökümantasyon, Yeniden Kullanım ve Sürekli Geliştirme
Dönem Projesi Sunumları ve Tartışma
CENG 524 İleri Bilgisayar Mimarisi

Mikroişlemci tasarımının temelleri, komut seti mimarisi, “pipelining”, ileri bellek hiyerarşilerinin tasarımı, “multithreading”, proses seviyesinde ve komut seviyesinde parallelleştirme, işlemciler arası haberleşme modelleri, çoklu işemciler, gelecekte beklenen gelişmeler.

Konu
Bilgisayar Sistemlerine Genel Bakış
Komut Seti Mimarisi: Veriyolu ve Kontrol Ünitesi
“Pipelining”, “Instruction-Level Parallel” (ILP) Mimarisi
Laboratuvar Çalışması: Genel Amaçlı Mikroişlemci Tasarımı
Yük Planlama
“Thread-Level Parallelism”
Bilgisayar Sistemlerinde Zamanlama Konuları
Çok İşlemcili Sistemler
Çok İşlemcili Sistemler
Laboratuvar Çalışması: Çokluişlemciler
Arabellekler ve Bellek Hiyerarşisi
Ağlar
Gözden Geçirme ve Güncel Gelişmeler
Sunumlar ve Ödevlerin Tartışılması
CENG 525 Hata Toleranslı Hesaplama

Hata modelleme, test, bilgisayar sistemlerindeki hata toleransı sağlayan çoklama yöntemleri, hata tespit etme, hatayı düzeltme, hata kapsamı, alandaki güncel araştırma konuları.

Hafta Konu
1 Hata toleransına giriş
2 Dijital devreler ve hata modelleme
3 Birleşimsel ve ardışık devreler için sınama
4 Mikroişlemci tabanlı sistemler için sınama
5 Hata bulma, kendini kontrol eden modüller
6 Arıza teşhisi, çoklama
7 Ara sınav
8 Yazılım güvenilirliği
9 Kendini düzelten algoritmalar
10 Hata kapsama
11 Hassasiyet buluşu
12 Bozukluk buluşu
13 Alandaki güncel araştırma konuları
14 Alandaki güncel araştırma konuları
CENG 531 İleri Yapay Us

Yapay us yaklaşımları; yüksek düzenli mantık; tasarlama; uzman dizgeler; yapay us dizgelerin çevresi; yapay us dizgelerde esnek hesaplama; simgesel olmayan öğrenme; doğal dil işleme; akıllı aracı; çoklu aracı dizgesi; anlamsal örgü; robot bilimi.

Topics
Overview
Alternative AI Approaches
Higher-order Logic
Planning
Expert Systems
Environment Modelling
Summary
Soft Computing
Non-Symbolic Learning
Natural Language Processing
Intelligent Agent
Multi-Agent System
Semantic Web
Robotics
CENG 532 Uzman Sistemler ve Bilgi Mühendisliği

Uzman sistem geliştirilmesindeki çeşitli tekniklere giriş. Bilgi tanıtma yöntemleri, üretim sistemleri, yorum yöntemleri, belirsizlik ve ipucu kombinasyonları, uzman sistem mimarisi ve kontrolu, bilgi edinme, uzman sistem programlama dilleri, çeşitli durum analizleri.

Konu
Giriş
Bilgi Gösterimi
Kitaplık
Belirsizlik
Dil İşleme
Bilgi Toplama
Uzman Dizge Yapıları
Üretici Dizgeler
Özetleme
Varlık Bilimi
Akıllı Aracı
Bilgi Düzenleme
Karar Destek Dizgeleri
Robot Bilimi
CENG 533 Olasılıksal Çıkarsama

Çizgesel Olasılık Modelleri. Bayes Çıkarsaması. Bayes Ağları. Bayes Ağlarında Öğrenme. Bilgi Mühendisliği. Zamansal Modeller. Dinamik Bayes Ağlarında Çıkarsama. Markov Karar Verme Süreçleri.

Topics
Giris
Olasilikta cizgesel modeller
Belirsizliklerin oldugu bir ortamda bilginin temsil edilmesi
Bayes cikarsamasi
Bayes aglarinda cikarsama
Bayesa aglarinda ogrenme
Ozet ve Vize
Bilgi Muhendisligi
Bayes aglarinda cesitli uygulamalar
Zaman bazli modeller
IDinamik Bayes Aglarinda Cikarsama
Markov Karar Verme Surecleri
Kismen gozlemlenebilen Markov karar verme surecleri
Proje Sunumlari
CENG 534 Doğal Dil İşleme için Derin Öğrenme

Doğal dil işleme, bilgi çağının en önemli teknolojilerinden biridir. Geleneksel doğal dil işlemede göreve özel öznitelik mühendisliği ve dile özel çözümler yaygındı. Son zamanlarda birçok farklı doğal dil işleme görevinde derin öğrenme yaklaşımları ile çok yüksek başarım elde edilmiş ve çok dilli çözümler ortaya konmuştur. Bu ders doğal dil işlemeye uygulanan derin öğrenmede ileri araştırmaları kapsamaktadır. Ele alınacak konular arasında sözcük vektör gösterimleri, pencere tabanlı sinir ağları, yinelemeli sinir ağları, uzun ömürlü kısa-dönem bellek modelleri, özyinelemeli ağlar, evrişimsel sinir ağları, bellek bileşeni içeren çok yeni modeller bulunmaktadır. Geniş ölçekli bir doğal dil işleme problemi üzerinde özel bir yapay sinir ağı çözümünün gerçekleştirimi, eğitilmesi, test edilmesi ve görselleştirilmesini içeren bir dönem projesi verilecektir.

Hafta Konu
1 Doğal dil işlemeye ve derin öğrenmeye giriş
2 Basit sözcük vektör gösterimleri: word2vec, GloVe
3 İleri sözcük vektör gösterimleri: Dil modelleri, softmax, tek katmanlı ağlar
4 Yapay sinir ağları ve geri yayılım–varlık ismi tanıma
5 Parametre eniyileme için pratik ipuçları: gradyan kontrolleri, aşırı öğrenme, düzenlileştirme, aktivasyon fonksiyonları, ayrıntılar
6 Yinelemeli sinir ağları–dil modelleme ve diğer görevler
7 Özyinelemeli sinir ağları–çözümleme
8 Genel tekrar
9 Evrişimsel sinir ağları—cümle sınıflandırma
10 Ses Tanıma
11 Makine çevirisi
12 Seq2Seq ve geniş ölçekli derin öğrenme
13 Doğal dil işlemede derin öğrenmenin geleceği: Dinamik bellek ağları
14 Proje Sunumları

 

 

 

 

CENG 541 İleri Veritabanı Yönetim Sistemleri

İlişkisel kuramı ve uzantıları: ilişkisel hesap, ilişkisel cebir, üst dereceli normal biçimler; ileri veri taban yönetim dizge kavramları: bütünlük, kurtulma, koşul zamanlı, güvenlik, sorgu eniyileştirme; nesneye dayalı veritabanları; dağıtık veri tabanları, ilgili uygulamalar ve tutanaklar: veri çoklama, veri parçalama, eşgüdümleme, yük dağılımı; koşut veritabanları; çıkarsamalı veritabanları; birleştirilmiş veritabanları ve türdeş/türdeş olmayan.

Konu
İlişkisel Model
Sorgu İşleme
Sorgu Eniyileme
Sorgu Eniyileme
İndeksleme
İndeksleme
Kilitler ve Koşut Zamanlılık
Koşut Zamanlılık Yönetimi
Paralel Veritabanları
Dağıtık Veritabanları
Zamansal Veritabanları
Veri Madenciliği
Veri Küpleri
Arama Motorları
CENG 542 Stratejik Bilgi Çıkarımı

Bilgi keşfi ve veri madenciliği, veri ambarcılığı, veri hazırlama ve veri madenciliği ilkelleri, kavram tanımlama, ilişki kuralları madenciliği, sınıflandırma ve tahminleme, küme analizi, web madenciliği, veri madenciliği uygulamaları.

KONU
Stratejik Bilgi Çıkarımı
Veri Madenciliğine Giriş
Veri Ambarı Modelleri ve Teknikleri
Veri Hazırlama
Veri Madenciliği Temelleri
Kavram Tanımlama
İlişki Kuralları Madenciliği
İlişki Kuralları Madenciliği
Sınıflandırma ve Kestirim
Sınıflandırma ve Kestirim
Kümeleme Analizi
Kümeleme Analizi
Web Madenciliği
Veri Madenciliği Uygulamaları
CENG 543 Bilgi Erişim Sistemleri

Bu ders düzensiz yapıda bilgi içeren belge koleksiyonlarında arama yapılmasını sağlayan bilgi erişim sistemlerinin bileşenleri ile ilgili konuları kapsar. Hem metin hem de resim ve video gibi zengin içerik taşıyan belge koleksiyonlarında bilgi erişimi ders içeriğinde yer almaktadır.

Konu
Boole’ca Erişim
Sözlükler ve Toleranslı Erişim
Dizin Oluşturma ve Sıkıştırma
Puanlama, Terim Ağırlıklama ve Yöney Uzayı Modeli
Bilgi Erişimde Değerlendirme
İlgililik Geribildirimi ve Sorgu Açılımı
Olasılıksal Bilgi Erişimi
Dil Modelleri
Metin Sınıflandırma
Belge Kümeleme
Ağda Aramanın Temelleri
Bağlantı Analizi
Görüntü ve Video Verisi Dizinleme
Bilginin Görselleştirilmesi
CENG 544 Büyük Ölçekli Veri Yönetimi

Bu ders öğrencilere geniş ölçekli veri yönetimi ve büyük veri yönetiminin temel kavramları ve işlemsel yaklaşımlarını tanıtır. Bunlar veri depolama, güncelleme ve sorgulamanın yanısıra veri yoğun işlemeyi içermektedir. Ders kavram, algoritma ve zorluklara odaklanırken, dağıtık ve parallel veritabanı yönetim sistemleri, eşler arası veri yönetimi, MapReduce ve bileşenleri, Spark ve veri akışları, veri gölleri ve NoSQL veritabanları konuları kapsanacaktır.

Konu
Dağıtık Veritabanı Tasarımı
Dağıtık Sorgu İşleme
Dağıtık Atomik Hareket İşleme
Paralel Mimariler ve Veri Yerleşimi
Paralel Sorgu İşleme
Altyapı ve Şema Eşleştirme
Sorgulama ve Tutarlılık
Blockchain
Dağıtık Depolama Sistemleri
MapReduce ve Bileşenleri
Spark ve Veri Akışları
Anahtar-Değer Depoları, Döküman Depoları
Geniş Kolon Depoları ve Çizge Veritabanı Yönetim Sistemleri
Karma Veri Depoları ve Çoklu Veri Depoları
CENG 551 İleri Yazılım Mühendisliği

Bu ders yazılım mühendisliği kavramını ortaya koyarak başlayacaktır. Ardından yazılım geliştirme süreci anlatılacaktır. Ders kapsamında yazılım gereksinimleri, yazılım spesifikasyonu, yazılım analizi ve biçimsel analiz konuları işlenecektir. Ayrıca kalite yönetimi, ürün metrikleri, süreç metrikleri, COTS ve yazılım psikolojisi konuları da ele alınacaktır.

Konu
Problem
Süreç ve Yaşam Döngüsü Modelleri
Gereksinimler ve Spesifikasyonu I
Gereksinimler ve Spesifikasyonu II
Tasarım I
Tasarım II
Güven Tesis Etme (Sınama, Analiz, Kalite Güvencesi, Gözden Geçirmeler)
Metrikler ve Güvenilirlik Değerlendirmesi
COTS ve Yeniden Kullanım
Biçimsel Doğrulama
Takım Organizasyonu ve İnsan Yönetimi
Programlama Dillerinin Yazılım Mühendisliği Bakış Açıları
Yazılım Emniyeti ve Genel Özetleme
Örnek Olaylar
CENG 552 Yazılım Sınama

Yazılım sınamanın temelleri, yazılım sınama süreci ve sürekli kalite arttırımı, sonlu durum modelleri ile sınama olgularının oluşturulması, beyaz kutu ve siyah kutu yaklaşımları ile sınama yeterliliği değerlendirmesi, model temelli yazılım sınama.

Konu
Yazılım doğrulama ve onaylamaya giriş
Yazılım test etmeye genel bakış ve sınıflamalar
Fonksiyonel (kara kutu) test etme I
Fonksiyonel (kara kutu) test etme II
Yapısal (beyaz kutu) test etme I
Yapısal (beyaz kutu) test etme II
Mutasyon test etme
Model-tabanlı test etme
Entegrasyon test etme
Regresyon test etme
Test durumu oluşturmaya genel bakış
Test süreçlerine genel bakış
Test etme araçları ve test otomasyonu
Yazılım güvenilirlik modelleme
CENG 555 Mikroservis Tabanlı Sistemlerin Analiz ve Tasarımı

Bu ders öğrencilere servis tasarımı ve mühendisliği konusunda bilgi ve uzmanlık kazandırmaktadır. Öğrenciler servis odaklı mimariler ile tasarımı çeviklik, uyumluluk ve maliyet-etkinlik olarak gerçekleştirmeyi öğrenecektir. Özellikle mikroservis tabanlı mimariler ve reaktif sitemler olay odaklı modelleme vurgulanacaktır. Öğrenciler bu bilgileri uygulayacakları bir proje gerçekleştireceklerdir.

Week Topics
1 Servis Odaklılık
2 Servis Odaklı Mimari
3 Servis Tasarım Prensipleri, SOM Faydaları
4 Web servislerinin evrimi
5 Programlanabilir Web
6 Kaynak Odaklı Mimari
7 Servislerin Evrimi ve Mikroservisler
8 Alan Odaklı Tasarım
10 Olay Odaklı Modelleme
11 İleri Düzey Olay Odaklı Modelleme Kavramları
12 Olay Odaklı Analiz Yöntemi
13 Reactive Systems
14 Mikroservis Tasarım Örüntüleri
15 İleri düzey kavramlar
CENG 556 Yazılım Yönetimi

Bu ders yazılım yönetiminin ileri düzeyde iki boyutuna yoğunlaşmaktadır: kurumsal değişim ve yazılım ölçümü. Temel konular yazılım süreç iyileştirme çerçeveleri, çevik değişim modelleri, süreç modelleme notasyonları ve yazılım projelerinde ölçüm ve tahminleme modellerinden oluşmaktadır. Öğrenciler hem modelleme ve kurumsal değerlendirme projesi gerçekleştirmekte ve hem de yazılım ölçümü ve tahminleme ile ilgili deneyim kazanmaktadırlar.

Hafta Konu
1 Kalite İyileştirme Kavramları
2 Kalite Kontrol, Kalite Güvence, Kalite Yönetimi
3 Kalite Yönetimi ve Değer
4 Yazılım Altkültürleri
5 Olgunluk Modelleri
6 Çevik Olgunluk Modelleri
7 Örüntülerin Değişimi
8 Süreç Modelleme Notasyonları
9 Süreç Modelleme
10 Ölçüm Teorisi
11 Kalite Ölçümü
12 Yazılım Büyüklük Ölçümü ve Tahminleme
13 Kurumsal Değişim Engelleri
14 Öğrenen Organizasyonlar, Bilgi Tabanlı Organizasyonlar
CENG 557 İleri Yazılım Tasarım Şablonları

Bu ders ileri yazılım tasarım şablonları üzerine odaklanmıştır. Dersin ana konularını; ileri nesneye dayalı programlama presipleri, nesneye dayalı tasarım şablonları, kurumsal uygulama mimarisi şablonları, kurumsal uygulama bütünleştirme şablonları ve alana dayalı tasarım şablonları oluşturmaktadır. Bu derste öğrenciler tasarım şablonları kullanarak modern yazılım geliştirme kavramlarını öğrenecek ve bu kavramları kullanarak orta büyüklükteki bir yazılımı takım olarak geliştirecektir.

 

Hafta Konu
1 Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarıma Giriş
2 Abstrakt Sınıflar ve Arayüzler ile Kalıtım ve Polimorfizm
3 Nesneye Dayalı Programlama Prensipleri
4 Mimari Tasarım Şablonu – Model Görünüm Yönetici
5 Gözlemci Tasarım Şablonu
6 Üretim Tasarım Şablonları
7 Yapısal Tasarım Şablonları
8 Davranışsal Tasarım Şablonları
9 Kurumsal Uygulama Mimarisi Şablonlarına Giriş
10 Nesne-İlişki Tasarım Şablonları
11 Kurumsal Uygulama Bütünleştirme Şablonlarına Giriş
12 Mesajlaşma Tasarım Şablonları
13 Alana Dayalı Tasarıma Giriş
14 Mikroservis Tasarım Şablonları
CENG 561 İleri Bilgi Güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili kavramlar ve uygulamalar, risk ve zayıflıkların analizi, politika oluşturma, kontrol ve koruma metotları, veritabanı güvenliği, kimlik denetleme teknolojileri, hukuk ve mahremiyet gibi konular ders kapsamında incelenecektir.

Konu
Modül 1: Bilgisayar Güvenliği ve Güvencesine Giriş
Modül 1: Bilgisayar Güvenliği ve Güvencesine Giriş
Modül 1: Bilgisayar Güvenliği ve Güvencesine Giriş
Modül 2: Politikalar
Modül 2: Politikalar
Modül 3: Kriptografi ve Anahtar Yönetimi
Modül 3: Kriptografi ve Anahtar Yönetimi
Modül 3: Kriptografi ve Anahtar Yönetimi
Modül 4: Yetkilendirme ve Erişim kontrolü
Modül 4: Yetkilendirme ve Erişim kontrolü
Modül 5: Ağ Güvenliği ve Sızma Tespiti
Modül 5: Ağ Güvenliği ve Sızma Tespiti
Ders Projesinin Tamanlanması
Ders Projesinin Tamanlanması
CENG 562 İnternet Güvenliği

İnternet güvenliğine giriş, Temel şifreleme teknikleri, TCP/IP güvenliği, Elektronik posta güvenliği, Web güvenliği, Ağ yönetim güvenliği, Güvenlik duvarları, Saldırı tespit sistemleri, İnternet güvenlik yönetim araçları.

Konu
Bilgisayar ağları güvenliğine giriş
Simetrik şifreleme
Asimetrik şifreleme
Erişim denetimi
Dağıtık erişim denetimi
E-posta güvenliği
IPSEC ile IP güvenliği
Ağ yönetiminde güvenlik
Bilgisayar ağlarına saldırılar
Güvenlik duvarı
Güvenlik duvarı politikaları
Güvenlik duvarı ile kullanılan teknolojiler (NAT, VPN)
Saldırı ve nüfuz tespit sistemleri 1
Saldırı ve nüfuz tespit sistemleri 2
CENG 563 Veritabanı ve Yazılım Güvenliği

Güvenli veritabanları ve güvenli yazılım uygulamaları konuları, geliştirim yöntemleri ve araştırma alanları. Veritabanları ve yazılımlar için güvenlik modelleri, temelleri ve pratikleri.

Konu
Yazılım güvenliğine giriş
Yazılım zayıflıkları I
Yazılım zayıflıkları II
Güvenli yazılım geliştirme metodolojisi
Güvenli yazılım analiz ve tasarımı
Güvenli yazılım gerçekleştirme, test etme ve denetleme
Kod denetleme
Statik analiz
Ortak Kriterler
Veritabanı güvenliğine giriş
Erişim denetimi
Rol-tabanlı erişim denetimi
Şebekeler
Etiket güvenliği
CENG 564 Bilgi Sistemleri Politika, Yönetim ve Organizasyonu

Strateji, Güvenlik, Ulusal/Uluslararası Kripto Strateji ve Politikası, Kripto Cihazları İthalat/İhracat Rejimleri, Bilgi Yönetimi ve Politikası Geliştirme, Bilgi Sistemleri Stratejisi/Güvenliği Standart ve Politikaları, Bilgisayar Güvenliği Acil Durum Kurumları (CERTs), Süreklilik Planlaması, Beklenmeyen Durum ve Sonrası Standart ve Politikalarının Belirlenmesi, Organizasyonlar, NGO-Think Tanks, Bilgi Sistemleri ve Açık Kaynak İstihbaratı, Strateji/Politika Belirleyici Yazılımlar-Simülatörler, Elektronik Ticaret, Onay Kurumları, Elektronik Noter, Elektronik Para.

Konu
Bilgi sistemleri yönetimine giriş
Bilgi sistemleri yönetiminin evrimi
Bilgi sistemleri yönetim modelleri ve yapıları
Bilgi teknolojileri idaresi
Bilgi sistemleri planlama I
Bilgi sistemleri planlama II
Bilgi sistemleri için organizasyonel modeller
Standartlar ve prosedürler
Yasal konular
Finansal konular
Bilgi sistemlerinde kalite yönetimi
Bilgi sistemlerinin politika bazlı yönetimi I
Bilgi sistemlerinin politika bazlı yönetimi II
Bilgi sistemlerinde güven yönetimi
CENG 565 C4I ve Bilgi Savaşları

Kavramlar, Terminoloji, Komuta-Kontrol-İletişim-Bilgisayar ve İstihbarat ( Command-Control-Communications-Computers and Intelligence – C4I ) Yapısı, Hedefler ve Tehditler, Siber Uzayda Saldırı ve Önlemler, Ekonomik – Psikolojik ve İstihbarat Savaşları, Bilgi Savaşları Stratejisi, Siber Uzayda İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma, Siber Terörizm.

KONU
Giriş
Bilgi Savaşları Kavramları
Bilgi ve Savaş: Bir Devrim mi Gerçekleşti?
Savaşın Yeni Yüzü, Sibersavaş: Siber İstihbaratta Olaylar Arasında Bağlantıların Kurulması.
Savaş Sanatı: Sun Zi nin Askeri Yöntemleri
Düşmanını Tanı
Düşmanından Öğrenme
Komünikasyon Kayıtlarından Kurumsal Yapının Çıkarılması
Araçlar ve Yöntemler: Rakip Karar Verme Süreçlerini Etkilemek Üzere Pratik Yaklaşımlar
Komutanın Kırılması: Kurumsal Karar Vermede Görülen Yaygın Aksaklıklar
Yenilginin Yayılması-Parçalanmanın Kendi Kendini Sağlamlaştırması
Dedikodu Önemlidir-Şüphe Sokularak İstikrarın Bozulması
Kristal Küre
Kurumsal Zırh-Saldırılara Karşı Dayanıklı Kurumların Tasarlanması
CENG 566 Mahremiyeti Koruyan Teknolojiler

Veri gizliliği, bilim topluluğu ve endüstri için son derece önemli bir konudur. Bu ders, gizlilik kavramları ve terminolojisinin yanı sıra, mahremiyeti artıran teknolojilerin (PET) ve bazı uygulamalarının somut örneklerini verecektir.

Konu
Giriş
Kripto Tabanlı Çözümler
Kripto Tabanlı Çözümler
Veritabanları için Mahremiyet
Veritabanları için Mahremiyet
İnternette Mahremiyet
Konum Mahremiyeti
E-ödemede Mahremiyet
E-oylamada Mahremiyet
Blokzincirde Mahremiyet
Medikal Mahremiyet
Genomik Mahremiyet
Mahremiyet Korumalı Makine Öğrenimi
Mahremiyet Korumalı Makine Öğrenimi
CENG 590 Seminer

Bu ders, öğrencinin danışmanının gözetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.

CENG 608 3 Boyutlu Fotoğraf

Bu ders, imgelerden 3 boyutlu bilgi (özellikle şekil) çıkarımı ile ilgili algoritma ve uygulamaları kapsar. Öncelikle kamera modeli ve kalibrasyonu, 2B ve 3B projektif geometri ve ilgi noktası çıkarımı konuları işlenir. Ardından, tek imgeden geriçatım, hareketten yapı çıkarımı, siluetlerden şekil çıkarımı gibi edilgen 3B geriçatım teknikleri görülür. Ayrıca, doğrudan 3B veri elde eden aktif algılama teknikleri (uçuş süresi kameralar, yapısal ışık, lazer tarayıcılar) de işlenir.

KONU
Kamera modeli ve kalibrasyonu
İlgi noktası çıkarımı ve nokta eşleme
İlgi noktası takibi ve optik akış
2 Boyutlu projektif geometri
RANSAC ve ilgi noktaları kullanarak imge hizalama (imge bükme)
3 Boyutlu projektif geometri ve epipolar geometri
İki imgeli ve çoklu imgeli hareketten yapı çıkarımı
3 Boyutlu eşzamanlı konumlama ve haritalama
Stereo eşleme ile derinlik çıkarımı
İmge bölütleme
X’ten şekil çıkarımı
3 Boyutlu geriçatım
Aktif algılama teknikleri
CENG 611 İleri Algoritmaların Tasarım ve Analizi

Ders içeriğinde paralel ve seri algoritmaların karmaşıklık analizlerinin öğretilmesi ve tasarım kuram ve modellerinin çalışılıp, kritik değerlendirmelerinin yapılabilir bir seviyeye öğrencilerin getirilmesi bulunmaktadır.

CENG 612 Bilgisayar Bilimlerinde Kategori Kuramı

Bu ders kapsamında öğrenciler kategori kuramının ispat tekniklerinde kullanımını öğrenecek ve bilgisayar bilimlerinde sunulan araştırmaları değerlendirme ve bilimsel olarak kendi araştırma sonuçlarını sunabilecek bir temel bilgi ve deneyim altyapısına sahip olacaklardır.

CENG 613 Bilgisayar Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel araştırmaya giriş, Bilimsel araştırma süreç modelleri, Entellektüel buluş, Bilimsel araştırma yöntemleri, Bilgisayar Bilimlerinde Bilimsel Araştırıcılar, Bilimsel araştırma yazıları okuma yöntemleri, Bilimsel araştırma yazılarının yapısı, Literatür tarama yöntemleri, Bibliyografi ve atıflar, Bilimsel araştırma sunumları, Bilimsel araştırma proje önerileri, Bilimsel araştırma proje planlama, Risk yönetimi, Yasal, sosyal ve etik konuları.

CENG 631 Bilişsel Hesaplama

İnsan beyni; ussal kavramlar, örneklemeler ve yapılar; ussal kavramlar için matematiksel örneklemeler; bilinç evrimin örneklenmesi; iş birlikçi us; ussal makinalar.

KONU
Özet
İnsan Beyni
Problem Decomposition
Belirtmeli Matematik
Bilişsel Çevre
Bilişsel Kavramlar
Davranışsal Yapılar
Bilişsel Yapılar
Sınav
Bilinç Evrimi
Hesaplamalı Us
Öğrenme
Etkileşim
Bilişsel Makinalar
CENG 632 Hesaplamalı Us

Bayes ağları; kargaşa kuramı; akıllı davranışlar; karma yapma ve karma düzenler.

CENG 641 Veri Tümleme

Bu ders veri tümlemedeki sistem, mantık ve sosyal farklılıklar gibi zorlukları ortaya koyarak başlayacaktır. Ders ardından türdeş olmamaya çözüm olan diller, otomatik şema eşleştirme teknikleri, türdeş olmayan sistemlerde sorgu işleme ve veri tümleme için kullanılan mimariler gibi temel konuları ele alacaktır. Son olarak, ticari sistemlerde bu konuda gelinen nokta ve very uzayları tartışılacaktır.

KONU
Veri Tümleme Nedir?
Veri Tümlemenin Zorlukları
Veri Kaynaklarının Modellenmesi
Veri Kaynaklarının Modellenmesi
Otomatik Şema Eşleştirme
Veri Tümleme Sistemlerinde Sorgu İşleme
Veri Tümleme Sistemlerinde Sorgu İşleme
Veri Tümleme Sistemlerinde Sorgu En İyileme
Veri Tümleme Sistemlerinde Sorgu En İyileme
Veri Tümleme Sistemleri Mimarileri
Veri Tümleme Sistemleri Mimarileri
Veri Alanları
Ticari Veri Tümleme Sistemleri
Veri Tümleme Sistemlerinin Evrimi
CENG 642 Gizliliği Koruyan Veri Madenciliği

Bu alanda önerilen yöntemler, basit, zaman ve bellek etkin sezgisel tekniklerden, hesaplama karmaşıklığı yüksek, gizlemeyi kesin yapan algoritmalara kadar varan geniş bir yelpazede yeralmaktadır.

Konu
Gizliliği Koruyan Veri Madenciliğine ve İlişkisel Kural Saklamaya Giriş
Arka Plan (Terminoloji ve Temel Bilgiler)
İlişkisel Kural Saklama Yöntemleri
Diğer Bilgi Saklama Yöntemleri
Sezgisel Yaklaşımlar
Sınır Tabanlı Yaklaşımları
Max–Min Algoritmaları (BBA Algoritması)
Max–Min Algoritmaları (Diğer)
Kesin Saklama Yaklaşımları (Menon Algoritması)
Kesin Saklama Yaklaşımları (Inline Algoritması)
Kesin Saklama Yaklaşımları (İki Aşamalı Yaklaşma Algoritması)
Kesin Saklama Yaklaşımları (Melez Algoritma)
Kesin Saklama Yaklaşımları (Koşut Zamanlama Çerçevesi)
Kesin Gizleme Algoritmalarının Ölçülendirilmesi
CENG 643 Pattern Discovery in Data Mining

Bu ders öğrencileri büyük ölçekli veride sık bulunan örüntüleri bulmayı amaçlayan, veri madenciliği alanının en erken bulunan ve en çok kullanılan işi olan örüntü keşfi (örüntü madenciliği veya sık örüntü madenciliği veya kural madenciliği) ile tanıştırır. Sık örüntüler market-sepet verisi analizi, yazılım hataları madenciliği, web tıklarının analizi, metin işleme, resim işleme gibi birçok alanda önemlidir. Bu ders, bu alanı algoritmik, değişim, ölçeklenebilirlik, veri tipleri ve uygulamalar açısından ele alacaktır. İncelenecek konular; sık örüntü madenciliği, sıkıştırmada örüntüler, devingen veride (akış, dizi ve uzaysal zamansal) örüntüler, büyük veride sık örüntü madenciliği, sınıflandırma ve kümelemede örüntü madenciliği ve örüntü madenciliğinde gizliliktir.

CENG 651 Güvenlik İçin Formal Yöntemler

Biçimsel Yöntemlere Giriş, Önerme ve Betimleme Mantıkları, Program Doğrulama, CSP süreç algebrası, Protokol Doğrulama, Model Denetimi, Otomata ile Sistem Modelleme, Zamansal Mantık ile Sistem Özellikleri Tanımlama, Model Denetimi Algoritmaları, Sembolik Model Denetimi, Soyutlama Yöntemleri, SPIN Model Denetim Aracı.

KONU
Biçimsel Yöntemlere Giriş
Önerme ve Betimleme Mantıkları
Program Doğrulama
Program Doğrulama
CSP süreç algebrası
Protokol Doğrulama
Model Denetimi
Otomata ile Sistem Modelleme
Zamansal Mantık ile Sistem Özellikleri Tanımlama
Model Denetimi Algoritmaları
Model Denetimi Algoritmaları
Sembolik Model Denetimi
Soyutlama Yöntemleri
SPIN Model Denetim Aracı
CENG 661 İleri Asimetrik Kriptosistemler

Asimetrik kripto sistemlere ilişkin temel matematik konuları ve uygulama koşul ve prensipleri değerlendirilecektir. Dönem sonunda öğrencilerin güvenlik problemini analiz ederek, en uygun protokolü seçme ve uygulayabilme yeterliliğinde olması için çalışmalar kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülecektir.

CENG 662 İleri Simetrik Kriptosistemler

Ders içeriğinde kriptosistem türleri ve bu kriptosistemlere yönelik, kriptanaliz yöntemleri incelenecektir.

CENG 663 Kriptanaliz

Ders içeriğinde kriptosistem türleri ve bu kriptosistemlere yönelik, kriptanaliz yöntemleri incelenecektir.