CENG 213

İşlem Teorisi

Soyut automata, ağırlık olarak sonlu durum makineleri; push-down automata; ve Turing makineleri. Formal diller, özellikle içerik-bağımsız diller. Automata ve diller arasındaki ilişkiler. Hesaplanabilirlik ve çözülebilirlik.

Öğrenim Çıktıları:

  1. Dil tanımlarını sınıflandırabilme.
  2. Problemleri analiz edebilme, uygun gösterim şekilleri belirleyebilme.
  3. Soyutlama yeteneği gösterebilme.
  4. Bilgisayar bilimlerindeki bazı zor problemleri tanıyabilme.
Konu
Giriş.
Kümeler, bağıntılar ve fonksiyonlar.
Temel ispat teknikleri, kapsanımlar (closures).
Diller.
Deterministik ve deterministik olmayan sonlu otomata.
Düzenli ifadeler.
Bağlamdan bağımsız gramerler.
Pushdown otomata.
Turing makineleri.
Karar verilebilirlik.
Chomsky hiyerarşisi.
Hesaba dayalı karmaşıklık.
NP-tamlık.
P’ye karşı NP’nin durumu.
Diğer İkinci Sınıf Dersleri