Weekly Course Schedules

Weekly Course Schedules

 HoursMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
108:45-09:30CENG 112
Asst. Prof. Mustafa ÖZUYSAL
209:45-10:30CENG 112
Asst. Prof. Mustafa ÖZUYSAL
CENG 113 LAB
Asst. Prof. Tuğkan Tuğlular
310:45-11:30CENG 112
Asst. Prof. Mustafa ÖZUYSAL
CENG 113 LAB
Asst. Prof. Tuğkan Tuğlular
CENG 113 LAB
Asst. Prof. Tuğkan Tuğlular
411:45-12:30CENG 112
Asst. Prof. Mustafa ÖZUYSAL
CENG 113 LAB
Asst. Prof. Tuğkan Tuğlular
CENG 113 LAB
Asst. Prof. Tuğkan Tuğlular
513:30-14:15CENG 113
Asst. Prof. Tuğkan Tuğlular
CENG 112
Asst. Prof. Mustafa ÖZUYSAL
CENG 113
Asst. Prof. Tuğkan Tuğlular
614:30-15:15CENG 113
Asst. Prof. Tuğkan Tuğlular
CENG 112
Asst. Prof. Mustafa ÖZUYSAL
CENG 113
Asst. Prof. Tuğkan Tuğlular
715:30-16:15CENG 113
Asst. Prof. Tuğkan Tuğlular
CENG 112
Asst. Prof. Mustafa ÖZUYSAL
CENG 113
Asst. Prof. Tuğkan Tuğlular
816:30-17:15CENG 113
Asst. Prof. Tuğkan Tuğlular
CENG 112
Asst. Prof. Mustafa ÖZUYSAL
CENG 113
Asst. Prof. Tuğkan Tuğlular
 HoursMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
108:45-09:30
209:45-10:30
310:45-11:30
411:45-12:30
513:30-14:15
614:30-15:15
715:30-16:15
816:30-17:15
 HoursMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
108:45-09:30
209:45-10:30
310:45-11:30
411:45-12:30
513:30-14:15
614:30-15:15
715:30-16:15
816:30-17:15
 HoursMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
108:45-09:30
209:45-10:30
310:45-11:30
411:45-12:30
513:30-14:15
614:30-15:15
715:30-16:15
816:30-17:15
 HoursMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
108:45-09:30
209:45-10:30
310:45-11:30
411:45-12:30
513:30-14:15
614:30-15:15
715:30-16:15
816:30-17:15